28/FEB Carta oberta a Janet Sanz

Barcelona , 28 de febrer de 2017

Janet Sanz Cid

Regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona

Avinguda Diagonal 242 08018 – Barcelona

foto-web-Glories-noticia-Carta-oberta

Benvolguda,

Les quatre associacions de veïns i veïnes que participem en el seguiment del compliment del Compromís per Glòries-2007 (CxG) li volem fer arribar a través d’aquesta carta oberta i, en primer lloc, el malestar que detectem, entre el veïnat, ocasionat pels continuats endarreriments de les obres ( túnels, parc, equipaments, …). El darrer cas és el retard en la posada en marxa dels equipaments del carrer Bolívia, en concret, el casal que havia d’estar obert abans de finals de 2016, així com el CAP, del que encara no se’ns ha informat de si heu arribat algun acord amb la Generalitat pel seu funcionament efectiu.

En segon lloc, us exposem una sèrie de punts que demanem que siguin treballats conjuntament el més aviat possible (i en tot cas abans de la propera Comissió de Seguiment) perquè són importants pel correcte i puntual desenvolupament dels acords que hem assolit. Tots els punts són importants però els hem ordenat de més a menys urgència en ser tractats i consensuats.


Els punts a què ens referim són els següents:

 • Projecte modificat de la primera fase del túnel. Cal que el més aviat possible, i en tot cas abans que s’aprovi aquest projecte modificat, que les AAVV tinguem tota la informació al respecte, de com afecta concretament els endarreriments dels terminis d’aquesta primera fase (que, en principi, havien d’acabar el maig del 2017) en els diferents aspectes i, sobretot, com es solaparan les obres d’aquesta fase 1 (Padilla-Granada) amb la fase 2 (Granada-Sant Joan de Malta). El solapament de les dues fases és la millor opció per economitzar despeses i complir la continuïtat de les obres de les dues fases, per tal complir l’acordat en el Compromís per Glòries i en les seves comissions de seguiment, així com també va ser acordat dins del projecte executiu dels túnels (aprovat oficialment el dia 22-1-15) que contempla que les dues fases és facin una seguida de l’altre, sense interrupcions.

 • Pla per poder tramitar ja els equipaments de barri del sector Farinera-Sòcol/Ona. Actualment s’està tramitant una MPGM del sector entre Independència i Castillejos (Exp. 16PL16437) però es va acordar que, al mateix temps, es faria el tràmit urbanístic necessari per a què els espais acordats per equipaments de barri i per equipaments públics concrets (que han de encabir segons el CxG, com a mínim: una residencia-centre de dia per a gent gran a Independència-Gran Via, un auditori-cinema, sales polivalents, etc.) tinguessin molt aviat la possibilitat de ser executats per l’administració competent. Reivindiquem que en breu es convoquin les reunions necessàries per consensuar tots els detalls i poder aprovat aviat tot el necessari perquè sigui així.

 • Unitat de mesurament ambiental i pantalles informatives sobre els resultats actualitzats. Ja fa molts mesos que se’ns va informar que s’implantaria aquesta vella reivindicació (inclosa també en el CxG), però no en tenim més informació, ni de les dates de la seva implementació, ni dels detalls. Demanem que es faci una reunió ben aviat per poder consensuar l’adopció d’aquestes mesures.

 • Equipaments de Bolívia-Granada. A l’edifici que s’hi està acabant de construir hi han d’anar, a la planta baixa, un casal d’avis i un CAP. Demanem una pròxima reunió en que se’ns concreti quan s’obrirà el primer i quins tràmits i terminis es tenen previstos per cedir els espais pel CAP a la Conselleria de Salut de la Generalitat, a fi de que aquesta el posi en funcionament properament.

 • Poliesportiu soterrat Poblenou-Fort Pienc. (interior d’illa Sancho de Avila-Pamplona) Reivindiquem que es redacti i tramiti ja el projecte executiu d’aquest equipament públic ja que ara no hi ha cap impediment per fer-ho i, en canvi, fer-lo posteriorment serà més difícil.

 • Habitatge públic: Situació de les promocions en sòl municipal. Jornades veïnals sobre l’habitatge públic i de protecció a Glòries.

  Al carrer Bolívia ja s’han iniciat obres en un solar municipal cedit a una cooperativa sindical. La resta de solars no hi ha activitat. Davant la insuficient disponibilitat d’habitatge assequible a la ciutat i als nostres barris, considerem que és urgent que ens informeu de la situació dels solars municipals i quines són les previsions de construcció d’habitatges de protecció oficial assequibles.

  Les nostres AAVV tenim previst fer unes petites jornades sobre el que s’ha fet i el que es pot fer a tot l’àmbit del CxG (que va des del c/ Joan de Àustria fins al c/ Granada a efectes d’habitatge). La intenció és que siguin informatives, participatives, que aclareixin el que s’ha fet i el que es pensa fer en cada solar de propietat o participació municipal, com es pensa fer i en quins terminis, etc.. També tenim la voluntat de que serveixin per afavorir i concretar un consens sobre aquesta matèria dins de la Comissió de Seguiment del CxG, que garanteixi una actuació coherent i estigui centrada en els aspectes més socials al llarg dels anys. Demanem la col·laboració de l’Ajuntament en aquestes jornades, que preveiem fer abans de l’estiu, i que tot això es concreti aviat en una reunió especifica sobre aquest assumpte.

 • Mobilitat: reducció del trànsit i més transports públics. S’acosta el moment de que aquests compromisos recollits al CxG, en relació a la mobilitat sostenible, es puguin fer realitat. Durant l’any 2018 s’han de produir, a Glòries i a la ciutat, una sèrie de canvis importants al respecte: – Posada en funcionament de la primera fase dels túnels al mateix temps que es fan les obres de la fase 2. – Posada en marxa de les noves línies V21, V25. – Començar la connexió del tramvia per la Diagonal. – Aplicació de restriccions als cotxes per complir els objectius del Pla de Mobilitat i de qualitat de l’aire. -nous carrils bici – etc. Això ha d’anar acompanyat de més mesures que impliquin una reducció efectiva del trànsit de cotxes (a Independència, a Aragó, etc.), fer nous carrils bus (Independència, etc.), estendre, allargar i potenciar el carril Bus-VAO amb més busos exprés, fer noves connexions (Llull, etc.), incrementar transports públics a Diagonal entre Glòries i Pg. Sant Joan, etc.. Tot plegat ha de comptar amb el consens social i amb compromisos clars i garantits de les administracions superiors (AMB, Generalitat, etc). Per poder aconseguir aquets objectius cal que es convoqui molt aviat el grup de treball específic del CxG.

 • Prevenir la futura “turistització” de la zona. Tot i que la recent aprovació del PEUAT i el desistiment de fer un hotel a la Torre Agbar ha tret pressió, de moment, al perill de que Glòries esdevingui una zona massa enfocada al turisme, creiem que s’hauria de fer un anàlisi més a fons de tot plegat (i afegint-hi altres aspectes: parc, terrasses, Encants, etc.) per poder prevenir més globalment aquest perill en el futur. Demanem que s’estudiïn a fons tots els aspectes que hi concorren i que, abans de l’estiu, tinguem una reunió a fons per debatre aquest assumpte.

 • Avancem també a l’àmbit de Meridiana Sud. Gran part del sector de Meridiana entre Glòries i Marina també està inclòs en el CxG però, fins ara, no s’hi ha treballat gaire. Cal que s’avanci en la concreció de com es poden aconseguir i fer les zones verdes previstes, que la transformació de la Meridiana per fer-la més humana també es vagi definint en aquest sector, que la connexió de Pamplona s’encari, etc. En aquests temes també demanem que s’estudiïn i que es faci una propera reunió per avançar. Ja es veurà a quin ritme es pot anar avançant en cada aspecte però no podem acceptar que aquest sector quedi oblidat.

 • Millores en la urbanització provisional. En principi, aviat s’haurien de fer millores en la urbanització provisional (zona per gossos, zona experimental de gespa, etc.). Demanem informació i poder participar en aquests temes.

 • Maqueta definitiva del Canòpia Urbana. Vam demanar una reunió de treball per abans que es tanqui definitivament el projecte de parc Canòpia però encara no tenim cap data fixada. En aquesta reunió s’haurien de tractar també les propostes que es van expressar a la jornada participativa del passat 19 de gener i seria bo que hi poguessin estar presents les autores de les propostes amb visió de gènere.

 • Les inversions de Glòries en les pressupostos municipals de 2017 i 2018. Demanem que en una propera reunió s’informi de les inversions de la zona incloses en el pressupost d’enguany i de quines s’hauran d’incloure (i en quina quantia) en els de l’any 2018 per complir amb els acords. Ens interessa aclarir sobretot els de major import econòmic (parc, 2a fase dels túnels, tramvia, etc.) per poder treballar els consensos necessaris amb temps suficient.

Com veu, hi ha molts aspectes en els que trobem a faltar avenços importants en la transformació de Glòries. Sabem que no tot es podrà fer aviat i alhora però sí que reclamem que s’avanci en la gran majoria i que en els fonamentals no hi hagi més endarreriments. Quedem a l’espera de la seva resposta.

Atentament

Associacions de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou, Fort Pienc i Sagrada Família

Anuncis